Najlepší vládca, bez Taa prichádzajú mravy

6994389-stones-sand-circles17. Nejlepší vládce (Viktor Horák)

Když vládne mudrc, lidé o něm téměř neví,
horší vládce je ten, kterého lidé milují a chválí,
ještě horší ten, kterého se bojí
a nejhorší ten, jímž opovrhují.
Když lidem nedůvěřuješ, nedůvěřují ani oni tobě.
Nejlepší vládce nemusí lidem rozkazovat slovy
a lidé sami dělají vše, co je potřeba.

18. Bez Taa přichází mravy

Když lidé nežijí v souladu s Taem,
mluví se o morálce a spravedlnosti.
Když se lidé neřídí selským rozumem,
objevuje se vychytralost a falešnost.
Když jsou v rodině rozbroje,
začne být vyžadována úcta k rodičům.
Když v zemi vypukne chaos,
vyžaduje se od poddaných poslušnost.

17. Přirozenost jednání (Josef A. Zentrich)

Byli mocní vládci –
a lidé téměř nevěděli že jsou.
Byli menší vládci –
a lidé je ctili a milovali.
ještě menších vládců
se lidé báli –
a ty docela maličké neměli rádi.

Nedůvěřuje-li vládce lidem, oni mu také nevěří.

Skutečný vládce nespěchá –
a je uvážlivý ve svých slovech.
Když je dílo dokončeno –
a všechna práce je hotova,
tu lidé jsou plni radosti,
že dílo vzešlo k užitku …

18. Úpadek mravů

Kde je opuštěna duchovní cesta,
objevuje se touha po lidumilnosti a spravedlnosti.

Kde vládne rozum a vychytralost,
objevuje se faleš a farizejství.

Kde jsou narušeny mezilidské vztahy,
objevuje se touha po synovské úctě
a bratrské lásce.

Kde je země v chaosu a nepořádku,
objevuje se touha
po vzorných službách vlasti.

17 (Václav Cílek)

O těch největších vladařích
lid sotva ví, že je má
ty menší uctívá jako své otce,
ještě menších se bojí
a na ty docela malé hledí s pohrdáním
Nedůvěřuješ-li lidem,
ani oni ti nevěří
Opravdový vládce nespěchá,
opatrně odměřuje slova
a je-li úkol dokončen
a úspěch se dostaví,
každý řekne: bylo to tak normální

18

Když zapomínáme na Tao,
objevuje se správné chování a dobročinnost
druhou stranou velké chytrosti a bystrosti
je velká faleš
je-li rozvráceno všech šest velkých vztahů,
objevuje se poslušnost a laskavost
a když je v nepořádku celá země,
nastupují loajální politici

Leave a comment